Zpracování osobních údajů

  • Poskytovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o zákazníkovi a zástupcích zákazníka, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy či jiným přímým nebo nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob.
  • Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a užívá osobní údaje pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely zajišťování provozu a ochrany sítí, doložení uzavření Smlouvy, vedení evidence zákazníků, vedení účtů, správy, poskytování a vyúčtování Služeb, ochrany před zneužitím Služeb, pro účely provozování sítě nebo propojených sítí, pro účely vymáhání pohledávek a za účelem další spolupráce se zákazníkem. Pro tyto účely zpracovává poskytovatel zejména následující osobní a identifikační údaje:
    titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození/popř. jiný národní identifikátor,  telefonní číslo, e-mailové spojení, údaje o platbách, platební morálce a bankovním spojení.
  • Poskytovatel dále na základě zákona zpracovává provozní údaje o datových přenosech a dalších službách poskytovaných poskytovatelem, a lokalizační údaje, jimiž se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Tyto osobní údaje vč. údajů provozních a lokalizačních (dále jen „Údaje“) je poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právním řádem České republiky. Poskytovatel chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje. Uživatel podpisem Smlouvy uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním a užíváním Údajů pro účely výše uvedené, a to v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti Smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nestanoví-li tyto všeobecné podmínky jinak.
  • Poskytovatel je oprávněn poskytnout Údaje v nezbytně nutném rozsahu osobám, které poskytovatele zastupují nebo jinak chrání jeho oprávněné zájmy, mimo jiné při vymáhání pohledávek poskytovatele za uživatelem. Poskytovatel je dále oprávněn předávat Údaje osobám, které se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb.
  • Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní data po dobu nutnou pro dosažení daného účelu nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Poskytovatel je dále oprávněn zpracovávat Údaje po ukončení smluvního vztahu pro účely vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací, hodnocení platební morálky uživatele, účetních potřeb apod. Zpracování dat trvající po ukončení smluvního vztahu bude ukončeno, jakmile pomine důvod zpracování. Pro zajištění práva dle § 65 odst. 3 ZEK poskytovatel zejména eviduje údaje o soustavném opožděném placení anebo o soustavném neplacení.
  • Uživatel má právo na přístup k osobním údajům v souladu s ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Uživatel má dále právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
  • Používá-li uživatel v rámci poskytování internetové služby více než jednu IP adresu, je jeho adresní rozsah registrován v databázi RIPE NCC s použitím skutečných kontaktních údajů uživatele (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).